завод ломоносов плевен

eu проекти. М.В. Ломоносов Плевен

17.01.2018 - ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


Тръжна документация по Процедура Избор с публична покана без обособени позиции за определяне на изпълнител за: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация в М. В. Ломоносов ООД на: 1.Лазерна портална машина /фибролазерна система/ - 1 брой; 2. Хидравлична абкант преса с ЦПУ – 1 брой; 3. Лентоотрезна машина – пълен автомат с хидравлично мемгеме с PLC управление – 1 брой; 4. Плоскошлифовъчна машина – пълен автомат с PLC управление – 1 брой.

1. Публична покана.
2. Формат на оферта.
3. Методика за оценка на офертите.
4. Техническа спецификация.
5. Проекто -Договор с избрания изпълнител
6. Изисквания към офертите.
7. Декларация на кандидата по ЗУСЕСИФ.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯПолитика по Управление на енергията


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯзавод ломоносов


Фирма „М. В. Ломоносов“ ООД изпълнява проект „Оптимизиране на енергийното потребление с цел повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност на „М. В. Ломоносов“ ООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0867-C01/ 15.11.2017 год., изпълняван по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България..

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на фирма „М. В. Ломоносов“ ООД чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността ни.

Инвестицията по проекта конкретно се изразява в:

I. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация в „М. В. Ломоносов“ ООД на:

1. Лазерна портална машина /фибролазерна система/ - 1 брой;

2. Хидравлична абкант преса с ЦПУ – 1 брой;

3. Лентоотрезна машина – пълен автомат с хидравлично мемгеме с PLC управление – 1 брой;

4. Плоскошлифовъчна машина – пълен автомат с PLC управление – 1 брой.

II. Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

Обща цел на проекта:

Фирма „М. В. Ломоносов“ ООД си е поставила за обща цел повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял чрез намаляване на себестойността на продукцията, като се реализира наличен потенциал за икономия на енергийно потребление.

Специфични цели:

Чрез въвеждането и изпълнението на конкретни енергийно ефективни мерки и постигане на устойчиво развитие, изпълнението на настоящия проект има следните конкретни цели:

- понижаване на общата енергийна интензивност на предприятието;

- разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект;

- оптимизиране параметрите на микроклимата в работната и производствена среда; - оптимизиране на производствените процеси; - повишаване производителността;

- намаляване на отпадъчния продукт като технологичен брак;

- възможност за повторно използване - рециклиране на бракувана продукция.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС: Обща стойност: 975 870.00 лв., от които 505 802,70 лв. европейско, 89 259,30 лв. национално и 380 808.00 лв. собствено съфинансиране.

завод ломоносов

Разширяване технологичния капацитет на М.В.Ломоносов ООД по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0500-C01/3.12.2015 год.

В рамките на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност фирма М.В.Ломоносов ООД изпълни проект Разширяване технологичния капацитет на М.В.Ломоносов ООД по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0500-C01/23.12.2015 год.

Проектът е свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата. Инвестицията по проекта конкретно се изразява в закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на: 1. Хидравлична преса - 1 бр. ; 2. Нишкова ерозийна машина с ЦПУ и пет работни оси - 1 бр.; 3. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента - 60 (600 kN) ton - 1 бр. ; 4. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента - 100 (1000 kN) ton - 1 бр.; 5. Хидравлична гилотина - 1 бр. ; 6. Тръбоогъваща машина без дорник - 1 бр.

Конкретната цел на проекта е повишаване модернизацията на производствените технологии, което да разшири производствения капацитет и да доведе до следните резултати:

- намаляване на производствените разходи;

- намаляване себестойността на продукцията, увеличаване на ефективността на труд и повишаване на приходите от продажби;

- повишения производствен капацитет ще позволи да се удовлетвори клиентското търсене като обем/ количество;

- ще се постигне подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

Обща стойност: 675 500,00 лв., от които 344 505,00 лв. Европейско, 60 795,00 лв. национално и 270 200,00 лв. собствено съфинансиране