EU проекти

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА

за участие в процедура „Избор с публична покана“ с две обособени позиции за определяне на изпълнител с предмет:
„Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на:
1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби – 1 брой;
2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя.

Договор № BG-RRP-3.008-0061-C01/20.05.2024 г.

Краен срок за подаване на оферти – 21.06.2024 г.

Публична покана – М.В.Ломоносов
Примерен договор доставка – М.В.Ломоносов 
Оферта – ПМС 80 – М.В.Ломоносов 
Методика за оценка – М.В.Ломоносов 
Изисквания -оферти 
Декларация ЕИК 
Декларация – кандидати 
Приложение 2 към Договора за доставка

Фирма „М.В.Ломоносов” ООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG-RRP-3.008-0061-C01/20.05.2024 г., финансиран по Процедура на предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ финансирана от Европейския съюз.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Процедурата е пряко насочена към насърчаване на инвестициите в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, увеличаване използването на ресурси на биологична основа, ограничаване употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление.

По проекта се предвижда да се закупят, доставят, инсталират, тестват и пуснат в експлоатация:

1. CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби – 1 брой.
2. Заваръчни апарати – 30 броя

Обща стойност на проекта: 785 210.00 лева, от които 392 605.00 лева европейско и
392 605.00 лева собствено съфинансиране.

Фирма „М.В.Ломоносов” ООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG-RRP-3.004 -0409-C01/ 15.03.2024 г., финансиран по Процедура на предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ финансирана от Европейския съюз.
Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.
По проекта се предвижда да се закупи, достави, инсталира, тества и пусне в експлоатация:
CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби – 1 брой.
Обща стойност на проекта: 500 000.00 лева, от които 250 000.00 лева европейско и
250 000.00 лева собствено съфинансиране.

Фирма  „М. В. Ломоносов” ООД изпълни проект по  Договор за БФП № BG16RFOP002-6.002- 510 – C01/16.09.2022 г., финансиран по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“. Инвестиционен приоритет „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
За целта е закупена и сменена дограмата на външните прозорци и витрини на производствени помещения с обща квадратура 882,74 м2:
 
Обща стойност на проекта: 271 883,92 лева, от които 135 941,96 лева европейско и
135 941,96 лева собствено съфинансиране.

Фирма „М. В. Ломоносов” ООД е изпълнила проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.077- 1579 – C01/14.01.2021 г., финансиран по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000,00 лева, от които 127 500,00 лева европейско и 22 500,00 лева национално съфинансиране.

Политика по Управление на енергията:

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Фирма „М. В. Ломоносов“ ООД изпълни проект „Оптимизиране на енергийното потребление с цел повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност на „М. В. Ломоносов“ ООД“ по Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0867-C01/ 15.11.2017 год., изпълнен по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България..

 

Настоящото проектно предложение е свързано с осъществяване на инвестиции с цел повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на фирма „М. В. Ломоносов“ ООД чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността ни.

Инвестицията по проекта конкретно се изразява в:

I. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация в „М. В. Ломоносов“ ООД на:

1. Лазерна портална машина /фибролазерна система/ – 1 брой;

2. Хидравлична абкант преса с ЦПУ – 1 брой;

3. Лентоотрезна машина – пълен автомат с хидравлично мемгеме с PLC управление – 1 брой;

4. Плоскошлифовъчна машина – пълен автомат с PLC управление – 1 брой.

II. Въвеждане на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

Обща цел на проекта:

Фирма „М. В. Ломоносов“ ООД си е поставила за обща цел повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния дял чрез намаляване на себестойността на продукцията, като се реализира наличен потенциал за икономия на енергийно потребление.

Специфични цели:

Чрез въвеждането и изпълнението на конкретни енергийно ефективни мерки и постигане на устойчиво развитие, изпълнението на настоящия проект има следните конкретни цели:

– понижаване на общата енергийна интензивност на предприятието;

– разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект;

– оптимизиране параметрите на микроклимата в работната и производствена среда; – оптимизиране на производствените процеси; – повишаване производителността;

– намаляване на отпадъчния продукт като технологичен брак;

– възможност за повторно използване – рециклиране на бракувана продукция.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС: Обща стойност: 975 870.00 лв., от които 505 802,70 лв. европейско, 89 259,30 лв. национално и 380 808.00 лв. собствено съфинансиране.

Разширяване технологичния капацитет на М.В.Ломоносов ООД по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0500-C01/3.12.2015 год.

 

В рамките на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност фирма М.В.Ломоносов ООД изпълни проект Разширяване технологичния капацитет на М.В.Ломоносов ООД по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0500-C01/23.12.2015 год.

Проектът е свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата. Инвестицията по проекта конкретно се изразява в закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на: 1. Хидравлична преса – 1 бр. ; 2. Нишкова ерозийна машина с ЦПУ и пет работни оси – 1 бр.; 3. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента – 60 (600 kN) ton – 1 бр. ; 4. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента – 100 (1000 kN) ton – 1 бр.; 5. Хидравлична гилотина – 1 бр. ; 6. Тръбоогъваща машина без дорник – 1 бр.

Конкретната цел на проекта е повишаване модернизацията на производствените технологии, което да разшири производствения капацитет и да доведе до следните резултати:

– намаляване на производствените разходи;

– намаляване себестойността на продукцията, увеличаване на ефективността на труд и повишаване на приходите от продажби;

– повишения производствен капацитет ще позволи да се удовлетвори клиентското търсене като обем/ количество;

– ще се постигне подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:

Обща стойност: 675 500,00 лв., от които 344 505,00 лв. Европейско, 60 795,00 лв. национално и 270 200,00 лв. собствено съфинансиране

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!